Gebruiksvoorwaarden

De online shop van de website www.monteddybear.com is opgezet door het bedrijf TE MANAGEMENT DISTRIBUTION BV, de beheerder van deze website. Elke bestelling van een product in de online shop van de website www.monteddybear.com impliceert de voorafgaande raadpleging van deze algemene voorwaarden.

 

T.E Management Distribution BV

Mon Teddy Bear

Kraijenhoffstraat 137 A, 1018RG
Amsterdam,Netherlands
KvK-nummer 87811448

TVA VAT NL864413786B01

Kraijenhoffstraat 137 A, 1018RG

Amsterdam, Nederland

KvK-nummer 87811448

BTW NL864413786B01

E-mail :info@monteddybear.com

Kapitaal van € 5000

Bijgevolg erkent de consument dat hij zich ten volle bewust is van het feit dat zijn instemming met de inhoud van deze algemene voorwaarden niet de handgeschreven ondertekening van dit document vereist, voor zover de klant de in de webshop aangeboden producten online wenst te bestellen. De consument heeft de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan of te bewerken, met dien verstande dat zowel het opslaan als het bewerken van dit document onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid vallen.

De consument verklaart vóór zijn bestelling dat de aankoop van deze producten niet rechtstreeks verband houdt met zijn beroepsactiviteit, maar uitsluitend bestemd is voor persoonlijk gebruik.

Als consument beschikt de klant dus over specifieke rechten, die in het geding komen indien de in het kader van de website aangeschafte producten of diensten in feite verband houden met zijn beroepsactiviteit.

De door TE Management Distribution BV als onderdeel van de website ingerichte online shop bevat de volgende informatie:

1.   Wettelijke kennisgeving ter nauwkeurige identificatie van TE Management Distribution BV

2.   Presentatie van de essentiële kenmerken van de aangeboden goederen

3.   Vermelding, in euro, van de prijs van de goederen en, in voorkomend geval, van de leveringskosten.

4.   Vermelding van de betalings-, leverings- of uitvoeringsvoorwaarden

5.   Het bestaan van een herroepingsrecht

6.   De geldigheidsduur van de aanbieding of de prijs

7.   De voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst

8.           Al deze informatie wordt gepresenteerd in het Frans. De consument verklaart volledig rechtsbevoegd te zijn om deze algemene voorwaarden aan te gaan.                                                            

Artikel 1: Volledigheid

Deze algemene voorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. In die zin wordt de consument geacht het geheel van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zonder voorbehoud te aanvaarden. Geen enkele algemene of bijzondere voorwaarde die voorkomt in de door de consument toegezonden of overhandigde documenten kan in deze algemene voorwaarden worden geïntegreerd, aangezien die documenten onverenigbaar zijn met deze algemene voorwaarden.                                                                     

Artikel 2: Doel

Het doel van deze algemene voorwaarden is om de rechten en plichten van de partijen vast te leggen in verband met de online verkoop van goederen en diensten die door TE Management Distribution BV aan de consument worden aangeboden.                                                   

Artikel 3: Contractuele documenten

Dit contract wordt gevormd door de volgende contractuele documenten, in dalende hiërarchische volgorde: deze algemene voorwaarden; de bestelbon. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in documenten van verschillende rang hebben de bepalingen van het document van de hogere rang voorrang.

Artikel 4: Inwerkingtreding - duur

Deze algemene voorwaarden treden in werking op de datum van ondertekening van de bestelbon. Deze algemene voorwaarden worden afgesloten voor de duur die nodig is voor de levering van de onderschreven goederen en diensten, tot aan het verstrijken van de door TE Management Distribution BV verschuldigde garanties.

Artikel 5 Indiening van een beschikking: stappen

a.   Keuze van het model: Kies de producten waarin u het meest geïnteresseerd bent uit onze elektronische catalogus.

b. Bestel en betaal uw bestelling: Valideer uw winkelmandje en ga over tot de betaling, de online betaling is beveiligd met de sterkste technologieën en met overeenkomsten met onze financiële partners. U kunt ook per cheque betalen; de bestelling wordt verwerkt na ontvangst van de cheque bij ons.

U ontvangt een bevestigingsmail met verdere informatie. Uw klantenzone houdt u op de hoogte van de voortgang van uw bestelling.

c. Voorbereiding: Gemiddeld bereiden wij uw bestelling binnen 5 werkdagen voor.

d. Verzending: Wij brengen u per e-mail op de hoogte zodra de verzending is voltooid. Levertijd: 48 uur (met uitzondering van feestdagen en weekenden) voor Colissimo en 4 tot 6 dagen voor Mondial Relay.

e. Ontvangst: Geniet van uw producten

Artikel 6 : Elektronische handtekening

De "dubbele klik" van de consument op het bestelformulier vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening.

Artikel 7: Orderbevestiging

De contractuele informatie wordt uiterlijk bij de levering per e-mail bevestigd of, bij gebreke daarvan, op het adres dat de consument op het bestelformulier heeft vermeld.                                                      

Artikel 8: Bewijs van de transactie

De geautomatiseerde registers, die in de computersystemen van TE Management Ditribution BV onder redelijke veiligheidsvoorwaarden worden bijgehouden, gelden als bewijs van de tussen partijen gedane mededelingen, bestellingen en betalingen. De bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden overgelegd.

                                                           

Artikel 9: Productinformatie

8-a: TE Management Distribution BV presenteert op haar website de te verkopen producten met de nodige kenmerken om aan de consumentenwetgeving te voldoen, hetgeen de potentiële consument de mogelijkheid biedt de essentiële kenmerken van de producten die hij/zij wenst te kopen te kennen alvorens de definitieve bestelling te plaatsen. De foto's van de producten zijn zo kwalitatief mogelijk, maar kunnen geen volledige overeenstemming met het ontvangen product garanderen, voornamelijk wat betreft kleur, textuur en vorm.

Al onze producten zijn CE gecertificeerd, elk pluche is getest door onze leverancier voor alle leeftijden, een label met het CE logo en het adres van de importeur voor Europa is bevestigd aan elk product.

De kleding is ook CE-conform, met labels. Sommige kleding heeft een leeftijdsgrens van 36 maanden; in dat geval wijst een logo op het etiket de consument op deze beperking.                                                                          

Artikel 10: Prijzen

De prijzen zijn aangegeven in euro en zijn slechts geldig op de datum van verzending van de bestelbon door de consument. Zij houden geen rekening met de extra gefactureerde leveringskosten die vóór de validatie van de bestelling zijn aangegeven. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging van het toepasselijke btw-tarief wordt automatisch doorberekend in de prijs van de producten in de online shop. De volledige prijs moet bij de bestelling worden betaald. De betaalde bedragen mogen in geen geval als aanbetaling of voorschot worden beschouwd.

Artikel 11: Wijze van betaling

Om zijn bestelling te betalen, beschikt de consument naar keuze over alle in de bestelbon vermelde betalingsmogelijkheden. De consument garandeert TE Management Distribution BV dat hij over de nodige machtigingen beschikt om de door hem gekozen betalingswijze te gebruiken, wanneer hij het bestelformulier valideert. TE Management Distribution BV behoudt zich het recht voor om alle orderverwerking en levering op te schorten in geval van weigering van betaling per creditcard van officieel erkende instanties of in geval van wanbetaling. TE Management Distribution BV behoudt zich het recht voor een levering te weigeren of een bestelling te honoreren van een consument die een eerdere bestelling niet of niet volledig heeft betaald of bij wie een betalingsgeschil in behandeling is.

 

Artikel 12: Beschikbaarheid van producten

De bestelling wordt uiterlijk binnen 5 dagen na de dag waarop de consument zijn bestelling heeft geplaatst en betaald, verwerkt. In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product, met name bij onze leveranciers, wordt de consument hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en heeft hij de mogelijkheid zijn bestelling te annuleren. De consument heeft dan de keuze om binnen de wettelijke termijn te verzoeken om terugbetaling van de betaalde bedragen of om omruiling van het product.

Artikel 13: Leveringsvoorwaarden

De producten worden geleverd op het door de consument op de bestelbon aangegeven adres en uitsluitend in Europees Frankrijk. De consument dient de staat van de verpakking en de goederen bij aflevering te controleren en eventuele schade binnen één week te melden aan de vervoerder op de afleveringsbon, alsmede aan TE Management Distribution BV. De consument kan, op zijn verzoek, zijn factuur op het factuuradres verkrijgen door de daartoe voorziene optie op zijn klantenrekening My Teddy Bear te valideren. Wat de verzending betreft, werken wij hoofdzakelijk met het Koerierstarief. Zodra wij tot verzending overgaan, ontvangt u onmiddellijk een e-mail om u daarover te informeren.

De verzendkosten zijn gratis, vanaf 24 euro van de bestelling en alleen voor bestellingen geleverd in Metropolitan Frankrijk. De bestellingen worden vervolgens door Mondial Relay verzonden naar het dichtstbijzijnde relais van het bij de bestelling opgegeven leveringsadres.

DE MAIL/ LA POSTE

Om de transportkosten zo laag mogelijk te houden, worden alle kleine en middelgrote producten door een koeriersdienst verzonden. Deze dienst is niet alleen voordelig, maar levert ook binnen 24 uur of 48 uur in heel Frankrijk. Het is echter, zoals bij elke verzending, mogelijk dat de levering vertraging oploopt of dat het product zoekraakt. In het geval van een vertraging in de levering ten opzichte van de datum die wij in de verzendingsmail hebben aangegeven, verzoeken wij u een klacht in te dienen bij de postdiensten op de Service réclamation poste FRANCE: 0825.878.888 of Service réclamation poste International: 0810 821 821. Zeg niet "follow-up" maar "ander verzoek". Vraag naar het dossiernummer dat u ons dan per e-mail geeft. We zullen dan contact opnemen met het postkantoor om een onderzoek in te stellen. Een postonderzoek kan tot 21 dagen duren vanaf de begindatum van het onderzoek. Als tijdens deze periode het product wordt gevonden, wordt het (in de meeste gevallen) onmiddellijk naar u thuis gestuurd. Indien het product aan het einde van de onderzoekstermijn van 21 dagen niet is gevonden, beschouwt de Post het pakket als verloren. Alleen dan kunnen wij u op onze kosten een vervangend product toesturen. Als de bestelde producten op dat moment niet meer leverbaar zijn, vergoeden wij u het bedrag van de betreffende producten door het verlies van de vervoerder. Indien het (de) product(en) nog beschikbaar is (zijn), maar de verkoopprijs op de site is gewijzigd, passen wij de nieuwe verkoopprijs toe, hetzij door u het verschil per cheque terug te betalen, hetzij door een aanvullende cheque voor dit prijsverschil te vragen.

 Artikel 14: Leveringsproblemen te wijten aan de vervoerder

Elke anomalie betreffende de levering (schade, ontbrekende producten in vergelijking met de leveringsbon, beschadigde verpakking,...) moet op de leveringsbon worden vermeld in de vorm van "gedetailleerde handgeschreven reserves", vergezeld van de naam en de handtekening van de klant. De consument moet deze onregelmatigheid ook bevestigen door binnen twee (2) werkdagen na de datum van levering een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de vervoerder te sturen waarin de genoemde klachten worden uiteengezet. De consument moet een kopie van deze brief per post sturen, of per post naar :

T.E MANAGEMENT DISTRIBUTION BV

Klantenservice Mijn Teddybeer,

Kraijenhoffstraat 137 A, 1018RG

Amsterdam, Nederland

KvK-nummer 87811448

BTW NL864413786B01

 tel : 0769727928

E-mail: info@monteddybear.com

                           

Artikel 15: Leveringsfouten

15-a: De consument dient binnen 7 dagen bij TE Management Distribution BV melding te maken van een leveringsfout en/of non-conformiteit van de producten in soort of kwaliteit ten opzichte van de aanduidingen op het bestelformulier. Elke claim die na deze termijn wordt ingediend, wordt afgewezen.

15-b: De formulering van deze vordering aan TE Management Distribution BV kan :

- vooral per e-mail naar het volgende adres: info@monteddybear.com van maandag tot vrijdag,

- door in te loggen op onze website onder de rubriek "Volg uw bestelling" waar u, na het invoeren van uw klantnummer, uw vraag aan ons kunt stellen via het contact menu, onder vermelding van het bestelnummer.

15-c: Elke klacht die niet overeenkomstig de hierboven uiteengezette regels en binnen de gestelde termijnen is ingediend, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat TE Management Distribution BV van elke aansprakelijkheid jegens de consument.

15-d: In geval van foutieve levering of omruiling moet elk te ruilen of terug te betalen product in zijn geheel en in zijn oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd naar  TE Management Distribution BV op het volgende adres

Klantenservice

T.E MANAGEMENT DISTRIBUTION BV

Mon Teddy Bear

Kraijenhoffstraat 137 A, 1018RG

Amsterdam, Nederland

KvK-nummer 87811448

BTW NL864413786B01

Om te worden geaccepteerd dienen alle retouren vooraf te worden aangemeld bij de afdeling Customer Service van TE Management Distribution BV per e-mail op het volgende adres: info@monteddybear.com . De kosten voor het terugzenden van goederen zijn voor rekening van de klant. Alleen volledige en gelabelde artikelen zoals oorspronkelijk ontvangen worden geaccepteerd.                               

Artikel 16: Productgarantie

Overeenkomstig de bepalingen hiervan kan de consument de wettelijke garantie die de professionele verkoper verplicht de consument te waarborgen tegen alle gevolgen van verborgen gebreken van het verkochte goed, niet worden onthouden. De consument wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat TE Management Distribution BV niet de fabrikant is van de op de website gepresenteerde producten en niet aansprakelijk is voor gebrekkige producten. Bijgevolg kan de consument in geval van schade aan personen of zaken als gevolg van een gebrek aan het product, de producent van het product alleen aansprakelijk stellen op basis van de informatie op de verpakking van het product. De voorwaarden en de duur van de garantie van de producent staan vermeld op de productbladen.  

 Artikel 17: Herroepingsrecht

De consument beschikt over een termijn van 14 werkdagen om de producten die hem niet bevallen op zijn kosten terug te sturen. Deze termijn gaat in op de dag van levering van de bestelling van de consument. Verstrijkt deze termijn op een zaterdag, een zondag of een feestdag, dan wordt hij verlengd tot de volgende werkdag. Alle retouren dienen vooraf gemeld te worden bij de afdeling Customer Service van TE Management Distribution BV: - primair telefonisch op 0769727928 van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur; - door in te loggen op onze website onder het kopje "volg uw bestelling" waar u, na het invoeren van uw klantnummer, uw ordernummer kunt opvragen. Het product moet aangetekend worden teruggestuurd naar

Afdeling Retouren

T.E MANAGEMENT DISTRIBUTION BV

  Mon Teddy Bear

Kraijenhoffstraat 137 A, 1018RG

Amsterdam, Nederland

KvK-nummer 87811448

BTW NL864413786B01

Alleen producten die in hun geheel, in hun oorspronkelijke verpakking en in perfecte staat voor wederverkoop worden geretourneerd, worden aanvaard. De artikelen moeten hun oorspronkelijke productetiket hebben. Beschadigde producten worden niet terugbetaald of omgeruild.

Dit herroepingsrecht wordt zonder boete uitgeoefend, met uitzondering van de verzend- en retourkosten. Indien het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, heeft de consument de keuze om te verzoeken om terugbetaling van de betaalde bedragen, exclusief transportkosten, of om vervanging van het product. In geval van omruiling is de retourzending voor rekening van de consument.

Indien van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, zal TE Management Distribution BV zich inspannen om de consument binnen 15 dagen terug te betalen. De consument wordt dan per cheque terugbetaald of op zijn bankrekening bijgeschreven (beveiligde transactie).                                                            

Artikel 18: Overmacht

Geen van de partijen is haar contractuele verplichtingen niet nagekomen voor zover de uitvoering ervan wordt vertraagd, belemmerd of verhinderd door een toevallige gebeurtenis of overmacht. Als overmacht worden beschouwd alle feiten of omstandigheden die onweerstaanbaar, extern aan de partijen, onvoorzienbaar, onvermijdelijk en onafhankelijk van de wil van de partijen zijn en die ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen niet door de partijen kunnen worden verhinderd. De door deze omstandigheden getroffen partij stelt de andere partij daarvan in kennis binnen tien werkdagen na de datum waarop zij daarvan kennis heeft gekregen. Beide partijen zullen dan binnen een maand, tenzij de overmachtsituatie dit onmogelijk maakt, bijeenkomen om de gevolgen van de gebeurtenis te onderzoeken en de voorwaarden overeen te komen waaronder de uitvoering van het contract zal worden voortgezet. Indien het geval van overmacht langer dan drie maanden duurt, kunnen deze algemene voorwaarden door de benadeelde partij worden opgezegd. Als gevallen van overmacht of toevallige omstandigheden worden uitdrukkelijk beschouwd, naast die welke gewoonlijk in de jurisprudentie van de Franse hoven en rechtbanken worden aangehouden: de blokkering van transportmiddelen of leveringen, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag; het stilvallen van telecommunicatienetwerken of moeilijkheden die specifiek zijn voor telecommunicatienetwerken buiten de klanten.                                                      

Artikel 19: Gedeeltelijke niet-validering

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig verklaard worden bij toepassing van een wet, een verordening of ingevolge een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de overige bepalingen hun volledige kracht en draagwijdte.

Artikel 20: Niet-ontheffing

Het feit dat een van de partijen zich niet beroept op een schending door de andere partij van een van de in deze algemene voorwaarden bedoelde verplichtingen, kan voor de toekomst niet worden uitgelegd als een afstand van de betrokken verplichting.

                                                                    

Artikel 21: Titel

In geval van moeilijkheden bij de interpretatie tussen een van de titels aan het begin van de clausules en een van de clausules, worden de titels non-existent verklaard.

                                                                   

Artikel 22: Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dit geldt zowel voor inhoudelijke als voor formele regels. In geval van een geschil of klacht zal de consument eerst contact opnemen met TE Management Distribution BV voor een minnelijke oplossing. In tweede instantie, en in geval van beroep, kan de consument een klacht indienen bij, via het daarvoor bestemde dialoogvenster.                                                                     

Artikel 23: Gegevensbescherming

De aan de consument gevraagde informatie is noodzakelijk voor de verwerking van de bestelling en kan worden meegedeeld aan de contractuele partners van de onderneming TE management Distribution BV die betrokken zijn bij de uitvoering van deze bestelling. De consument kan zich schriftelijk richten tot TE Management Distribution BV, waarvan de contactgegevens zijn opgenomen in het vertrouwelijkheidshandvest op de website, om zich te verzetten tegen dergelijke communicatie, of om zijn recht op toegang en rectificatie uit te oefenen met betrekking tot informatie die hem betreft en die is opgenomen in de bestanden van TE Management Distribution BV, onder de bij wet bepaalde voorwaarden.