Juridische informatie

ussen de vennootschap TE MANAGEMENT DISTRIBUTION BV Mon Teddy Bear Kraijenhoffstraat 137 A, 1018RG Amsterdam,Nederland, met een maatschappelijk kapitaal van 5000€, KvK-nummer 87811448 , vertegenwoordigd door de heer Lafond Franck , in zijn hoedanigheid van zaakvoerder, naar behoren gemachtigd voor de doeleinden van deze. Het bedrijf kan per e-mail worden bereikt door te klikken op het contactformulier dat toegankelijk is via de homepage van de site. Hierna de "Verkoper" of het "Bedrijf".

Enerzijds en de natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten van het bedrijf afneemt, hierna te noemen "de Afnemer" of "de Klant", anderzijds is het volgende toegelicht en overeengekomen

De Verkoper is een uitgever van pluche producten en diensten uitsluitend voor consumenten, die via zijn websites (http://monteddybear.com) op de markt worden gebracht. De lijst en de beschrijving van de door de Vennootschap aangeboden goederen en diensten kunnen worden geraadpleegd op de bovenvermelde sites.

Artikel 1: Doel Deze algemene verkoopvoorwaarden bepalen de rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van de online verkoop van door de Verkoper aangeboden Producten.

Artikel 2: Algemene bepalingen Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) zijn van toepassing op alle verkopen van Producten, gedaan via de websites van de Onderneming, die integraal deel uitmaken van de Overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper. De Verkoper behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie op zijn website te publiceren.

De op dat moment geldende AV zijn die welke van kracht zijn op de datum van betaling (of van de eerste betaling in geval van meerdere betalingen) van de bestelling. Deze AV zijn te raadplegen op de website van de Vennootschap op het volgende adres _____ . De Vennootschap ziet er ook op toe dat hun aanvaarding duidelijk en zonder voorbehoud is door het plaatsen van een checkbox en een validatieklik. De Klant verklaart dat hij kennis heeft genomen van al deze Algemene Verkoopvoorwaarden, en desgevallend van de Bijzondere Verkoopvoorwaarden betreffende een product of dienst, en deze zonder beperking of voorbehoud aanvaardt. De Klant erkent dat hij het nodige advies en de nodige informatie heeft ontvangen om zich ervan te vergewissen dat het aanbod aan zijn behoeften beantwoordt. De Klant verklaart dat hij naar Frans recht rechtsbevoegd is om een contract af te sluiten of dat hij de natuurlijke of rechtspersoon voor wie hij een contract afsluit rechtsgeldig vertegenwoordigt. Behoudens tegenbewijs gelden de door de Vennootschap geregistreerde gegevens als bewijs van alle transacties.

Artikel 2: Prijzen De prijzen van de via de websites verkochte producten zijn aangegeven in euro's exclusief belastingen en nauwkeurig bepaald op de pagina's die de producten beschrijven. Ze worden ook aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen (BTW + andere mogelijke belastingen) op de bestelpagina van het product, en exclusief specifieke verzendkosten. Voor alle producten die buiten de Europese Unie en/of de Franse overzeese departementen en gebiedsdelen worden verzonden, wordt de prijs automatisch exclusief belasting berekend op de factuur. In bepaalde gevallen kunnen douanerechten of andere plaatselijke belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Deze rechten en bedragen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper. Zij komen ten laste van de koper en vallen onder diens verantwoordelijkheid (aangiften, betaling aan de bevoegde autoriteiten, enz.). De verkoper nodigt de koper uit om over deze aspecten navraag te doen bij de desbetreffende plaatselijke autoriteiten. De vennootschap behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment in de toekomst te wijzigen. De telecommunicatiekosten die nodig zijn voor de toegang tot de websites van de Vennootschap zijn ten laste van de Klant. In voorkomend geval zijn ook de leveringskosten voor rekening van de Klant.

Artikel 2.1: Prijzen - voorbeeld van een onwettige clausule De Onderneming behoudt zich het recht voor om op elk moment de prijzen te wijzigen van producten die de consument op abonnement koopt.

Artikel 3: Sluiting van het online contract De Klant moet een aantal stappen doorlopen die specifiek zijn voor elk door de Verkoper aangeboden Product om een bestelling te plaatsen. De hieronder beschreven stappen zijn echter systematisch: ? informatie over de essentiële kenmerken van het produkt; ? Keuze van het Product, eventueel van de opties ervan en vermelding van de essentiële gegevens van de Klant (identificatie, adres...); ? Aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden; ? Controle van de elementen van de bestelling en, indien nodig, correctie van fouten ? Opvolging van betalingsinstructies en betaling van producten. ? Levering van de producten. De Klant ontvangt vervolgens per e-mail een bevestiging van de betaling van de bestelling, alsmede een bevestiging van ontvangst van de bestelling. Hij ontvangt een .pdf kopie van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Voor geleverde producten geschiedt deze levering op het door de Klant opgegeven adres. Teneinde de bestelling correct uit te voeren, en in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek, verbindt de Klant zich ertoe waarheidsgetrouwe identificatiegegevens te verstrekken. De Verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling te weigeren, bijvoorbeeld wegens een abnormaal verzoek, te kwader trouw of om welke legitieme reden dan ook.

Artikel 4: Producten en diensten De essentiële kenmerken van de goederen en diensten en hun respectieve prijzen worden ter beschikking van de koper gesteld op de websites van de onderneming. De Klant verklaart dat hij een gedetailleerde beschrijving van de leveringskosten en de betalings-, leverings- en uitvoeringsvoorwaarden van het contract heeft ontvangen. De Verkoper verbindt zich ertoe de bestelling van de Klant slechts uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare voorraad Producten. Bij gebreke van een dergelijke beschikbaarheid zal de Verkoper de Klant hiervan in kennis stellen. Deze contractuele informatie wordt in detail en in het Frans gepresenteerd. Overeenkomstig het Franse recht wordt deze samengevat en bevestigd bij de geldigverklaring van de beschikking. De partijen komen overeen dat de afbeeldingen of foto's van de te koop aangeboden producten geen contractuele waarde hebben. De geldigheidsduur van het aanbod van de Producten en hun prijzen worden op de websites van de Vennootschap gespecificeerd, evenals de minimumduur van de voorgestelde contracten wanneer deze betrekking hebben op een continue of periodieke levering van producten of diensten. Behalve in het geval van bijzondere voorwaarden, worden de hieronder verleende rechten enkel toegekend aan de natuurlijke persoon die de bestelling ondertekent (of aan de persoon die houder is van het meegedeelde e-mailadres). In overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake conformiteit en verborgen gebreken, zal de Verkoper defecte producten of producten die niet overeenstemmen met de bestelling terugbetalen of omruilen. Restituties kunnen op de volgende manieren worden aangevraagd: ________ (beschrijf de terugbetalingsprocedure, en hoe het product moet worden teruggestuurd, en de terugbetaling van de verzendkosten indien van toepassing).

Artikel 5: Clausule van eigendomsvoorbehoud De producten blijven eigendom van de Vennootschap tot volledige betaling van de prijs.

Artikel 6: Leveringsvoorwaarden De producten worden geleverd op het bij de bestelling opgegeven leveringsadres en op het aangegeven tijdstip. Deze termijn houdt geen rekening met de voorbereidingstijd van de bestelling. Wanneer de levering een afspraak met de Klant vereist _____ (beschrijf de procedure). Wanneer de Klant meerdere producten tegelijk bestelt, kunnen deze verschillende levertijden hebben en worden ze geleverd volgens de volgende procedure _______ (beschrijf de procedure). In geval van vertraging bij verzending______ (beschrijf de procedure). In geval van te late levering kan de Klant de overeenkomst opzeggen volgens de voorwaarden van de consumentencode, en zal de Verkoper het product en de verzendkosten terugbetalen overeenkomstig de consumentencode. De Verkoper verstrekt een telefonisch contactpunt (kosten van een lokaal gesprek vanaf een vaste lijn) dat in de e-mail ter bevestiging van de bestelling wordt vermeld om de bestelling op te volgen. De Verkoper herinnert eraan dat op het moment dat de Klant de producten fysiek in ontvangst neemt, het risico van verlies of beschadiging van de producten op hem overgaat. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de vervoerder in kennis te stellen van elk voorbehoud met betrekking tot het geleverde product.

Artikel 7: Beschikbaarheid en presentatie De bestellingen worden verwerkt binnen de grenzen van onze beschikbare voorraden of onder voorbehoud van de beschikbare voorraden bij onze leveranciers. Indien een artikel niet beschikbaar is voor een periode van meer dan ________ werkdagen, wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht van de te verwachten levertijden en kan de bestelling van dit artikel op verzoek worden geannuleerd. De Klant kan dan een creditnota voor het bedrag van het artikel of een terugbetaling vragen.

Artikel 8: Betaling Betaling is verschuldigd onmiddellijk na bestelling, ook voor vooraf bestelde producten. De Klant kan per kredietkaart of bankcheque betalen. Kaarten uitgegeven door banken buiten Frankrijk moeten internationale bankkaarten zijn (Mastercard of Visa). De verzonden informatie wordt gecodeerd volgens de regels van de kunst en kan tijdens het vervoer op het ____ netwerk niet worden gelezen (beschrijf het proces). Zodra de betaling door de Klant is geïnitieerd, wordt de transactie onmiddellijk afgeschreven na verificatie van de informatie. Overeenkomstig het Franse monetaire en financiële wetboek is de verbintenis om per kaart te betalen onherroepelijk. Door tijdens de verkoop zijn bankgegevens mee te delen, machtigt de Klant de Verkoper om zijn kaart te debiteren voor het bedrag van de aangegeven prijs. De Klant bevestigt dat hij de wettelijke houder is van de te debiteren kaart en dat hij gerechtigd is deze te gebruiken. In geval van een fout, of de onmogelijkheid om de kaart te debiteren, wordt de verkoop van rechtswege onmiddellijk geannuleerd en de bestelling geannuleerd.

Artikel 9: Herroepingstermijn Overeenkomstig het artikel van de consumentenwet beschikt "de consument over een termijn van veertien volle dagen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht zonder opgave van redenen en zonder betaling van boetes, met uitzondering, in voorkomend geval, van de kosten voor het terugzenden van de goederen". "De in het vorige lid genoemde termijn loopt vanaf de datum van ontvangst van de goederen of aanvaarding van het aanbod voor diensten. Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door als volgt contact op te nemen met de Vennootschap: _____ (beschrijf de precieze procedure). Wij informeren de Klanten dat overeenkomstig het artikel van de consumentenwet dit herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend voor _______ (beschrijf de goederen die niet onder deze bepalingen vallen). Indien het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde termijn wordt uitgeoefend, worden alleen de prijs van het/de gekochte product(en) en de verzendkosten vergoed; de retourkosten blijven ten laste van de Klant. De producten moeten in hun oorspronkelijke staat en compleet (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, enz.) worden teruggestuurd, zodat ze in nieuwe staat kunnen worden teruggezonden; indien mogelijk moeten ze vergezeld gaan van een kopie van het aankoopbewijs. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen vindt u hieronder het standaardformulier voor herroeping dat u naar ons moet sturen op het volgende adres _______ (adres). Terugbetalingsprocedure: _____ (beschrijf de terugbetalingsprocedure in detail - vooral voor grote aankopen)

Artikel 10: Garanties Overeenkomstig de wet neemt de verkoper twee garanties op zich: van overeenstemming en met betrekking tot verborgen gebreken van de producten. De verkoper zal de koper terugbetalen of de producten die defect blijken te zijn of niet overeenstemmen met de geplaatste bestelling omruilen. Het verzoek om terugbetaling moet op de volgende wijze worden gedaan: _________ (detail van de procedure) De Verkoper herinnert eraan dat de consument: - over een termijn van 2 jaar vanaf de levering van de goederen beschikt om zich tegen de Verkoper te keren - kan kiezen tussen de vervanging of de herstelling van de goederen onder de voorwaarden van art. kennelijk gebrekkig of niet overeenkomstig - vrijgesteld is van het bewijzen van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van de goederen tijdens de zes maanden die volgen op de levering van de goederen. - dat deze termijn, behalve voor tweedehandsgoederen, wordt verlengd tot 24 maanden vanaf 18 maart 2016 - dat de consument ook aanspraak kan maken op de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed in de zin van het Burgerlijk Wetboek en dat hij in dat geval kan kiezen tussen ontbinding van de verkoop of vermindering van de verkoopprijs. Extra garanties: _____ (beschrijf uw aanvullende garanties)

Artikel 11: Klachten Indien nodig kan de Koper elke klacht indienen door contact op te nemen met het bedrijf via de volgende gegevens _____ (vermeld de details en de procedure).

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten De merken, domeinnamen, producten, software, afbeeldingen, video's, teksten of meer algemeen alle informatie waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zijn en blijven de exclusieve eigendom van de verkoper. Door deze AV worden geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze goederen, om welke reden dan ook, is strikt verboden.

Artikel 13: Overmacht De uitvoering van de verplichtingen van de verkoper uit hoofde van deze AV wordt opgeschort in geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht die de uitvoering ervan zou verhinderen. De verkoper stelt de klant zo spoedig mogelijk in kennis van het optreden van een dergelijke gebeurtenis.

Artikel 14: Nietigheid en wijziging van de overeenkomst Indien een van de bepalingen van deze overeenkomst nietig is, brengt deze nietigheid niet de nietigheid mee van de overige bepalingen, die tussen de partijen van kracht blijven. Elke contractuele wijziging is slechts geldig na een schriftelijk en ondertekend akkoord van de partijen.

Artikel 15: Bescherming van persoonsgegevens, u hebt het recht uw persoonsgegevens te vragen, in te zien, te wijzigen, zich ertegen te verzetten en ze te rectificeren. Door u aan te sluiten bij deze algemene verkoopvoorwaarden gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens verzamelen en gebruiken voor de doeleinden van dit contract. Door uw e-mailadres in te voeren op een van de sites van ons netwerk, ontvangt u e-mails met informatie en promotionele aanbiedingen over producten die door de onderneming en haar partners worden gepubliceerd. U kunt zich te allen tijde uitschrijven. Klik daarvoor op de link aan het einde van onze e-mails of neem per aangetekende brief contact op met de verantwoordelijke voor de verwerking (het bedrijf). Wij volgen het verkeer op al onze sites. Daarvoor gebruiken wij instrumenten als ________________.

Artikel 15: Bescherming van persoonsgegevens, u hebt het recht uw persoonsgegevens te vragen, in te zien, te wijzigen, zich ertegen te verzetten en ze te rectificeren. Door u aan te sluiten bij deze algemene verkoopvoorwaarden gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens verzamelen en gebruiken voor de doeleinden van dit contract. Door uw e-mailadres in te voeren op een van de sites van ons netwerk, ontvangt u e-mails met informatie en promotionele aanbiedingen over producten die door de onderneming en haar partners worden gepubliceerd. U kunt zich te allen tijde uitschrijven. Klik daarvoor op de link aan het einde van onze e-mails of neem per aangetekende brief contact op met de verantwoordelijke voor de verwerking (het bedrijf). Wij volgen het verkeer op al onze sites. Daarvoor gebruiken wij instrumenten als ________________.

Artikel 16: Beperking van de aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de verkoper voor de uitvoering van de dienst is beperkt tot _____________ euro.

Artikel 17: Toepasselijk recht Op alle bedingen in deze algemene verkoopvoorwaarden, alsmede op alle daarin genoemde koop- en verkooptransacties, is Nederlands recht van toepassing.